หนังสือในหมวดหมวดสมรรถนะวิชาชีพ

ชื่อวิชา : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
รหัสวิชา : 20001-2001
ผู้เรียบเรียง : อ.อิงอร ธรรมเวียง และ อ.วิเชียร เกิดโภคา
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 120 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -