ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง:
พนักงานออกแบบ
รายละเอียด:

พนักงานออกแบบ

ตำแหน่ง:
ดีลเลอร์หนังสือ
รายละเอียด:

ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

ว่างงาน     ทำงานประจำ     ทำงาน Part Time     กำลังจบการศึกษา
ประวัติส่วนตัว
ชาย     หญิง
ปี
ซม.
กก.
คน
โสด     แต่งงาน     หย่า     หม้าย     แยกกันอยู่
ปี
มีชีวิต     ถึงแก่กรรม
ปี
มีชีวิต     ถึงแก่กรรม
ปี
ได้รับการยกเว้น     ศึกษาวิชาทหาร     ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว     อื่นๆ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชาเอก ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ย
จาก ถึง
มัธยมปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประวัติ/ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปัจจุบัน)
  ชื่อสถานประกอบการ ระยะงาน เงินเดือน หน้าที่ความรับผิดชอบ/ตำแหน่งงาน สาเหตุที่ออก
จาก ถึง
1.
2.
3.
4.
5.
ทักษะ/ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ภาษา การพูด การอ่าน การเขียน
ไทย ดีมาก     ดี     พอใช้ ดีมาก     ดี     พอใช้ ดีมาก     ดี     พอใช้
อังกฤษ ดีมาก     ดี     พอใช้ ดีมาก     ดี     พอใช้ ดีมาก     ดี     พอใช้
อื่นๆ ดีมาก     ดี     พอใช้ ดีมาก     ดี     พอใช้ ดีมาก     ดี     พอใช้
ความสามารถในการใช้เครื่องสำนักงาน
ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
โทรสาร     เครื่องถ่ายเอกสาร     อื่นๆ  
รถจักรยานยนต์     มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ประเภท  
พิมพ์ดีด     ไทย   คำ/นาที
รถยนต์     มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท  
                  อังกฤษ   คำ/นาที
 
 
บาท
ไม่ขัดข้อง ขัดข้อง เพราะ  
ไม่ขัดข้อง ขัดข้อง เพราะ