บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด

(Muangthai Smartbook)

“นำความรู้สู่ชีวิตที่ดี”
บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2557 โดยได้มีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา หนังสือเรียนดังกล่าวสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรและตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วนั้น มีผู้เกี่ยวข้องร่วมกันค้นคว้าและเรียบเรียงเนื้อหามากมาย เพื่อให้เนื้อหาที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ทั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาตรวจทานในขั้นต้น จึงทำให้การนำเสนอเนื้อหาง่ายต่อการนำไปใช้ มีแบบฝึกหัด กิจกรรม ใบช่วยสอนต่าง ๆ และแบบทดสอบอย่างถูกต้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียน

นอกจากนี้ ยังนำเสนอการก้าวเข้าสู่การเรียนการสอนยุคที่สามารถเชื่อมต่อหนังสือเรียนกับคลิปสื่อการเรียนรู้ของศูนย์หนังสือ เมืองไทย ผ่านทาง smartphone ได้เป็นสำนักพิมพ์แรก และใช้ชื่อว่า Muangthai Smartbook

บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จะพัฒนาหนังสือเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งๆ ขึ้นต่อไป บริการด้วยความจริงใจ พร้อมให้คำแนะนำด้านวิชาการ หนังสือดีมีคุณภาพ ผ่านการตรวจประเมินจาก สอศ. อ่านง่าย เข้าใจเร็ว พิมพ์ 4 สี สวยงาม พร้อมส่งมอบอย่างฉับไว