หนังสือในหมวดหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ)

ชื่อวิชา : การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
รหัสวิชา : 3204–2005
ผู้เรียบเรียง : อ.พรพรรณ โสภาพล และ อ.ณัฐวุฒิ โมฆรัตน์
ปีที่พิมพ์ : 2558
ราคา : 95 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -