หนังสือในหมวดประเภทพาณิชยกรรม

หมวดย่อย : เรียนร่วมประเภทวิชา
หน้าปกรหัสวิชาชื่อวิชาชื่อผู้แต่ง
20203-2001การเลขานุการอ.สุวรรณา เจียมวิจิตรกุล
20202-2001การตลาดเบื้องต้นอ.สุคนธจรินทร์ ไกรศรวัชร
20202-2006การโฆษณาและการส่งเสริมการขายอ.ลัดดา ตันศรี
20202-2102การขายตรงอ.จารุวรรณ ไทรทอง
20202-2102การขายตรงอ.นชนก อุ่นเรือน
20202-2109การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอ.สังวาลย์ อยู่ทรง
20204-2002คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาอ.พนม บุญญ์ไพร
20204-2003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์อ.สุลักษณ์ อัมพะลพ
20204-2004หลักการเขียนโปรแกรมอ.พัชรินทร์ กิตติพัชรากร
20204-2004หลักการเขียนโปรแกรมดร.เศรษฐาพันธ์ สุกใส
20204-2005เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอ.พนม บุญญ์ไพร และ อ.มาลี แผงดี
20204-2005เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอ.ชญานิตย์ ภาสว่าง
20204-2007โปรแกรมกราฟิกอ.อัญชลีพร ลาบุญ
20204-2008การสร้างเว็บไซต์อ.วิภาวี ณ นิมิตร อ.ปริษา ปั้นดี และ อ.วิไล คำผาง
20204-2105โปรแกรมฐานข้อมูลอ.วิภาวี ณ นิมิตร
20204-2107การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์อ.สุริยัน สายเมฆ
20204-2109การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อ.ประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์
20200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นดร.วรวิทย์ ศรีสุวรรณ
20200-1002การบัญชีเบื้องต้นอ.จรรยา จรเสมอ
20200-1002การบัญชีเบื้องต้นอ.ส้มไทย ศิริเมร์ อ.กฤษฎา และ อ.พงศ์สกุล บรรจง ดาราจร
20200-1003การขายเบื้องต้นอ.วิบูลย์เพ็ญ แจ่มจรัส
20200-1003การขายเบื้องต้นอ.ฉวีวรรณ จันทรชิต
20200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้นอ.นีรนุช ฉายเสมแสง
20200–1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นอ.นครชัย พิมศร
20200-1002การบัญชีเบื้องต้นอ.เยาวเรศ เวียงคำ
20200-1002การบัญชีเบื้องต้นอ.พัชรินทร์ แสงนิล
20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าอ.เยาวเรศ เวียงคำ
20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าอ.กนกเพิ่ม ขันโคกกรวด
20201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วนอ.ผกากรอง บรรดาศักดิ์
20201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วนอ.สุชาดา เรืองพริ้ม
20201-2003การบัญชีบริษัทจำกัดอ.จริยา พูนสวัสดิ์
20201-2004การบัญชีอุตสาหกรรมอ.จุฑารัตน์ พรหมจุ้ย
20201-2004การบัญชีอุตสาหกรรมอ.กนกเพิ่ม ขันโคกกรวด
20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอ.เยาวเรศ เวียงคำ
20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอ.จินตนา แสงวิจิตร
20201-2006การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลอ.สำเภา ศรีปาน
20201-2102การบัญชีตั๋วเงินอ.สวาท อ่อนตา
20201-2102การบัญชีตั๋วเงินอ.ผกากรอง บรรดาศักดิ์
20201-2103การบัญชีกิจการพิเศษอ.สมศิริ นคราวงศ์
20201-2104การบัญชีร่วมค้าและฝากขายอ.พัชรินทร์ แสงนิล
20201-2106การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีอ.รัชนีวรรณ ศรีทองเพิง
20201-2106การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีอ.วิเชียร เกิดโภคา และ อ.พรรณกาญจน์ เศษสุวรรณ