หนังสือในหมวดหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

หมวดย่อย : กลุ่มวิชาภาษาไทย
หน้าปกรหัสวิชาชื่อวิชาชื่อผู้แต่ง
3000–1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพอ.ลัคนา เอื้อถาวรพิพัฒน์
3000–1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพอ.พรรณอร ทองช่วง
3000–1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพอ.อมรรัตน์ ฉายศรี
3000–1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อ.อมร สังข์นาค
Stand Out 2ARob Jenkins. Staci Johnson
Stand Out 2BRob Jenkins. Staci Johnson
3000–1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (Smartbook)อ.จินตนา นามบุญมี
3000–1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (Smartbook)อ.จินตนา นามบุญมี
3000–1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม (Smartbook)อ.พิมพ์ใจ สายวิภู
3000–1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม (Smartbook)อ.พิมพ์พร นามลิวัน
3000–1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสารอ.ชลธิชา เหล็กกล้า และ อ.ปูธิดา สุขรื่น
3000–1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิตอ.วราชินี พิมพ์ทอง
3000–1305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการอ.มนวรรธณ์ นกอิ่ม
3000–1305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการดร.นวลอนงค์ อุชุภาพ
3000–1312การจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอ.ชุติมา พยุงผล
3000–1401คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอ.พิมพ์ยุภา ธนะอัยยรัชต์
3000–1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม อ.นฤมล สายก้อน
3000–1403คณิตศาสตร์ธุรกิจอ.สุมาลี เทพเกษตรกุล
3000–1404คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพอ.เพทาย บำรุงจิตต์
3000–1406แคลคูลัสพื้นฐานอ.ประสิทธิ์ ชนินทร์เศรษฐ์
3000–1408สถิติและการวางแผนการทดลองอ.พัชรา ใจดี
3000–1501ชีวิตกับสังคมไทยอ.ขจีมาศ มงคลถิ่น
3000–1502เศรษฐกิจพอเพียงอ.ธาตรี เนตรวิจิตร์
3000–1503มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ.กัลยา สุดแดน
3000–1601การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคมอ.สันติ ล้อสังวาลย์
3000–1606การคิดอย่างเป็นระบบอ.พนิตพร กลางประพันธ์
3000–1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม (Smartbook)อ.พิมพ์ใจ สายวิภู
3000–1208ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ (Smartbook)อ.ศรีสุดา รัตนไพบูลย์
3000–1312การจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอ.ภาสกร พิมานพรหม และ อ.ศักดิ์สกุล คลังชะนัง