หนังสือในหมวดหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ)

หมวดย่อย : กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
หน้าปกรหัสวิชาชื่อวิชาชื่อผู้แต่ง
3001–1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การอ.กัลยา สุดแดน
3001–2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพอ.สุธิดา ทะนันท์
3001–2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพอ.สวรรญา นิระโส
3200–1001หลักเศรษฐศาสตร์ดร.วรวิทย์ ศรีสุวรรณ
3200–1002หลักการจัดการอ.พนิตพร กลางประพันธ์
3200–1003หลักการตลาดอ.สุคนธจรินทร์ ไกรศรวัชร
3001–1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การอ.กัลยา สุดแดน
3001–2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพอ.สุธิดา ทะนันท์
3200–1001หลักเศรษฐศาสตร์ดร.วรวิทย์ ศรีสุวรรณ
3200–1002หลักการจัดการอ.พนิตพร กลางประพันธ์
3200–1003หลักการตลาดอ.สุคนธจรินทร์ ไกรศรวัชร
3201–2001การบัญชีชั้นกลาง 1อ.กิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์
3201–2002การบัญชีชั้นกลาง 2อ.วินัย ร่มบารมี
3201–2003การบัญชีต้นทุน 1อ.ไพโรจน์ ร่มบารมี และ อ.นิรชรา ชาวไชย
3201–2004การบัญชีต้นทุน 2อ.วนิดา เกื้อกูล
3201–2005การบัญชีชั้นสูง 1อ.กนกเพิ่ม ขันโคกกรวด
3201–2104การวิเคราะห์รายงานทางการเงินอ.กัญญ์พิดา สุขสง
3200–1002หลักการจัดการอ.พนิตพร กลางประพันธ์
3200–1003หลักการตลาดอ.สุคนธจรินทร์ ไกรศรวัชร
3001–1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การอ.กัลยา สุดแดน
3001–2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพอ.สุธิดา ทะนันท์
3204–2004ระบบจัดการฐานข้อมูลอ.นิธิวรรณ รุ่งรังษี
3204–2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อ.พรพรรณ โสภาพล และ อ.ณัฐวุฒิ โมฆรัตน์
3204–2105ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอ.ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์
3201–2007การบัญชีภาษีอากรอ.วนิดา กุลสุ
3001–2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพอ.สวรรญา นิระโส
3204–2003การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอ.ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์
3001–2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพอ.สวรรญา นิระโส
3204–2001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์อ.พรพรรณ โสภาพล