หนังสือในหมวดหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)

หมวดย่อย : กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน วิชาเรียนร่วม
หน้าปกรหัสวิชาชื่อวิชาชื่อผู้แต่ง
3001–1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การอ.กัลยา สุดแดน
3001–2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพอ.สุธิดา ทะนันท์
3001–2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพอ.สวรรญา นิระโส
3001–2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพอ.สุธิดา ทะนันท์
3001–2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพอ.สวรรญา นิระโส
3100–0105ความแข็งแรงของวัสดโอฬาร บริสุทธิ์
310X–8501โครงการอ.แดงต้อย คนธรรพ์
3001–1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การอ.กัลยา สุดแดน
3001–1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การอ.กัลยา สุดแดน
3001–2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพอ.สุธิดา ทะนันท์
3001–2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพอ.สวรรญา นิระโส
3100–0105ความแข็งแรงของวัสดุโอฬาร บริสุทธิ์
3102–2003โปรแกรมซีเอ็นซีอ.สมจิตร จอมคำสิงห์
3102–2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีอ.จิรยุทธ์ โชติกุล
3102–2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรมอ.สุวิทย์ ศานติพิบูล
310X–8501โครงการอ.แดงต้อย คนธรรพ์
310X–8501โครงการอ.แดงต้อย คนธรรพ์
3001–1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การอ.กัลยา สุดแดน
3001–2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพอ.สุธิดา ทะนันท์
3001–2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพอ.สวรรญา นิระโส
3104–1001วงจรไฟฟ้าฝ่ายวิชาการ
3104–1003ดิจิตอลประยุกต์อ.เชษฐา เจริญสุข
3104–1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าดร.สุธี เสริมสุข
3104–2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์อ.นิพนธ์ บุญสกันต์
3104–2005การส่งและจ่ายไฟฟ้าอ.ประยุทธิ์ แดงขาว
3104–2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมอ.จิรพัฒน์ ลิ่มทอง
3104–2102เครื่องกลไฟฟ้า 2อ.ไพฑูรย์ เรืองเพ็ง
310X–8501โครงการอ.แดงต้อย คนธรรพ์
3001–1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การอ.กัลยา สุดแดน
3001–2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพอ.สุธิดา ทะนันท์
3001–2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพอ.สวรรญา นิระโส
3105–1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอ.ธำรงศักดิ์ หมินก้าหรีม
3105–1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อ.ประทุม ฉ่ำโสฬส
3105–2001พัลส์เทคนิคอ.สุชิน ชินสีห์
3105–2001พัลส์เทคนิคอ.อังคณา อัตถาพร
3105–2002ดิจิตอลเทคนิคอ.สุชิน ชินสีห์
3105–2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซีอ.ประทุม ฉ่ำโสฬส
310X–8501โครงการอ.แดงต้อย คนธรรพ์
3100–0105ความแข็งแรงของวัสดุอ.โอฬาร บริสุทธิ์
3100–0109เทอร์โมไดนามิกส์อ.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ
3105–1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อ.ประสาน ไกรดำ
3102–2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ.ยงยุทธ พุ่มทิม