หนังสือในหมวดหมวดสมรรถนะวิชาชีพ

หมวดย่อย : กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
หน้าปกรหัสวิชาชื่อวิชาชื่อผู้แต่ง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอ.จรูญ พรมสุทธิ์
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอ.ชลธิชา เหล็กกล้า
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการอ.สุรีรัตน์ มณีกุต
20001-1004กฎหมายแรงงานอ.กิตติพงษ์ สิทธิเชิงค้า
20001-1005กฎหมายพาณิชย์อ.ธานี ภู่สูงเนิน
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพอ.สุธิดา ทะนันท์
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพอ.อิงอร ธรรมเวียง และ อ.วิเชียร เกิดโภคา
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพอ.ธารารัตน์ สมบัติ