หนังสือในหมวดหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

หมวดย่อย : กลุ่มวิชาภาษาไทย
หน้าปกรหัสวิชาชื่อวิชาชื่อผู้แต่ง
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐานอ.จารุวรรณ สุรงคพรรณ
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐานอ.อมรรัตน์ ฉายศรี
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐานอ.อุไรรัตน์ ดิเรกศรี
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพอ.อมรรัตน์ ฉายศรี
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพดร.เบญจวรรณ ฟุ้งลัดดา
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพอ.จารุวรรณ สุรงคพรรณ
20000-1103ภาษาไทยธุรกิจอ.อมรรัตน์ ฉายศรี
20000-1103ภาษาไทยธุรกิจดร.เบญจวรรณ ฟุ้งลัดดา
20000-1104การพูดภาษาไทยในงานอาชีพอ.อมรรัตน์ ฉายศรี
20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพอ.อมรรัตน์ ฉายศรี
20000-1106ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์อ.อมรรัตน์ ฉายศรี
20000-1207ภาษาอังกฤษโครงงานอ.ปุญญพัฒน์ ติณณพลนันท์
20000–1201ภาษาอังกฤษในชัวิตจริงดร. สุวัฒน์ นิยมไทย และคณะ
20000–1201ภาษาอังกฤษในชัวิตจริงอ.ธานินทร บุญยะกาพิมพ์ และ อ.พิมพ์ใจ สายวิภู
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมอ.พิมพ์ใจ สายวิภู
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตอ.วิวัฒน์ รอดเกิด
20000–1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตอ.เปรมจิต ลิมปะพันธุ์
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมอ.บุญธรรม เกษมทะเล
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมอ.สุชาติ ปูชะพันธ์ และ อ.สุด ปลื้มใจ
20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการดร.นวลอนงค์ อุชุภาพ
20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการอ.สุทธิ อัมรินทร์
20000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์อ.สุดใจ เกตุเดชา
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพอ.เพทาย บำรุงจิตต์
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพอ.อารีย์ ชุ่มใจรักษ์ และ อ.อภิชาติ สร้อยระย้า
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพอ.ประณัตกานต์ ลังการ์พินธุ์
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพอ.พิสมัย วีรยาพร
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพอ.สุมาลี เทพเกษตรกุล
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพอ.วราภรณ์ วงศ์ไตรรัตน์
20000–1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมอ.นภัสวรรณ อินทนนท์
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมอ.อารีย์ ชุ่มใจรักษ์
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมอ.โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมอ.ขจีมาส มงคลถิ่น
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมอ.ศุภลักษณ์ แสนยาพันธุ์
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมอ.มนทิรา สุวรรณไตรย์ และ อ.วริทธิ์ธร กอยขุนทด
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทยอ.ดวงพร ศรีปะโค
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทยอ.พิสิฐพงศ์ สีดาว
20000-1503ทักษะชีวิตและสังคมอ.ธาตรี เนตยวิจิตร์
20000-1504ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทยอ.เสาวภาคย์ ธนะนาวานุกุล
20000-1505อาเซียนศึกษาอ.ขจีมาส มงคลถิ่น
20000-1505อาเซียนศึกษาอ.ญุวณิฑฐ์ ทั่งแดง
20000-1507วัฒนธรรมอาเซียนอ.ขจีมาส มงคลถิ่น
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะอ.สันติ ล้อสังวาลย์
20000-1602เพศวิถีศึกษาอ.กมลทิพย์ ยุทธิวัฒน์
20000-1602เพศวิถีศึกษาอ.สันติ ล้อสังวาลย์
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพอ.ธันว์ ห้วยหงษ์ทอง
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพอ.สันติ ล้อสังวาลย์
20000-1604พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทางอ.สันติ ล้อสังวาลย์
20000-1605ทักษะสุขภาพอ.สันติ ล้อสังวาลย์
20000-1606การพัฒนาคุณภาพชีวิตอ.สันติ ล้อสังวาลย์
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1อ.ไตรภพ เทียบพิมพ์
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2อ.ไตรภพ เทียบพิมพ์