หนังสือในหมวดหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษในชัวิตจริง
รหัสวิชา : 20000–1201
ผู้เรียบเรียง : อ.ธานินทร บุญยะกาพิมพ์ และ อ.พิมพ์ใจ สายวิภู
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 80 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -